REGULAMIN

 • § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług (dalej: Regulamin) określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Józefa Kapuściarza prowadzącego działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą „Firma Handlowo-Usługowa „mrjozo” Józef Kapuściarz, z siedzibą przy ul. Piekielnik 406B, 34-472 Piekielnik, posługującym się numerami NIP 7352629232 oraz REGON 120802117 (dalej: Usługodawca).
  • 2. Niniejszy Regulamin uwzględnia regulacje prawne wynikające między innymi z:
   • a. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. 2013 poz. 1422, z późn. zm.);
   • b. Ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t. j. Dz. U. 2014 poz. 243, z późn. zm.);
   • c. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827, z późn. zm.);
   • d. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t. j. Dz. U. 2016 poz. 380, z późn. zm.).
 • § 2 SŁOWNICZEK
  Terminy użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
  • a. adres elektroniczny — oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
  • b. dzień roboczy – każdy dzień z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej;
  • c. informatyczny nośnik danych — materiał lub urządzenie służące do zapisywania, przechowywania i odczytywania danych w postaci cyfrowej;
  • d. inny podmiot — podmiot, który nie posiada statusu konsumenta lub przedsiębiorcy;
  • e. konsument — za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  • f. przedsiębiorca — przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną — wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą;
  • g. Serwis — strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę — serwis Black Star;
  • h. system teleinformatyczny — zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego;
  • i. środki komunikacji elektronicznej — rozwiązania techniczne, w tym urządzenie teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi;
  • j. świadczenie usługi drogą elektroniczną — wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość) poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego;
  • k. trwały nośnik — materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi, przedsiębiorcy lub innemu podmiotowi przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
  • l. umowa zawarta na odległość — umowa zawarta w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
  • m. usługa — usługa świadczona drogą elektroniczną opisana w § 3 i § 4;
  • n. Użytkownik — konsument, przedsiębiorca lub inny podmiot korzystający z usług oferowanych przez Usługodawcę w serwisie i zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 • § 3 OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
  • 1. Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, w taki sposób, że Użytkownik może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z serwisu. Nie jest to równoznaczne z zakończeniem korzystania z usług, o których mowa w § 4.
  • 2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Informacje o ewentualnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług i środkach pozwalających zmniejszyć zagrożenie może być przekazana Użytkownikom na stronie internetowej Serwisu lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail na podany adres elektroniczny.
  • 3. Aktualne informacje o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem Usługi, które są wprowadzane do systemu teleinformatycznego, zarządzanego przez Usługodawcę, znajdują się w Polityce prywatności zamieszczonej w Serwisie.
  • 4. Niezależnie od ust. 2-3, Usługodawca zobowiązuje się udzielić Użytkownikowi odpowiedzi na pytanie dotyczące szczególnych zagrożeń, które wiążą się z korzystaniem z Usług, jak również poinformować Użytkownika o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem Usługi, które się wprowadzane do systemu teleinformatycznego zarządzanego przez Usługodawcę.
  • 5. W celu korzystania z Usług Użytkownik powinien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy:
   • a. dostęp do sieci Internet (łącze minimum 128 kbps);
   • b. posiadanie adresu elektronicznego (adres e-mail);
   • c. przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Opera, Safari — obsługująca JavaScript i akceptująca pliki Cookies.
 • § 4 ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ USŁUGODAWCĘ
  • 1. Usługowca świadczy Usługi wsparcia działań SEO, w szczególności budowy linków do witryny Użytkownika oraz Indeksacji linków stworzonych przez Użytkownika.
  • 2. Korzystanie z Serwisu wymaga od Użytkownika podstawowej wiedzy w zakresie działania wyszukiwarek internetowych oraz rozumienia pojęć związanych ze świadczonymi Usługami. Użytkownik potwierdza, iż posiada niezbędną wiedzę pozwalającą na utworzenie projektów w Serwisie.
  • 3. Korzystanie z pełni funkcjonalności Serwisu jest płatne. Opłata za dostęp wnoszona jest z góry za pośrednictwem płatności online Paypal lub Dotpay. Regulaminy świadczenie usług płatniczych są dostępne na stronach internetowych Paypal i Dotpay
  • 4. Zakupione pakiety przeznaczone są do wykorzystania przez jednego Użytkownika. Użytkownik może posiadać nieograniczoną ilość kont oraz nieograniczoną liczbę zakupionych pakietów.
  • 5. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby realizować wykonanie Usługi z należytą starannością. W przypadku, gdy wykonanie Usług będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, ten może zawiesić lub zakończyć wykonywanie Usług po uprzednim powiadomieniu Użytkownika. W takim przypadku Usługodawca zawiadomi również Użytkownika o przyczynach zawieszenia i terminie wznowienia Usług.
 • § 5 REALIZACJA USŁUG
  • 1. Rozpoczęcie świadczenia Usługi rozpoczyna się z chwilą dokonania płatności przez Użytkownika.
  • 2. Usługa indeksowanie pozwala na wspomaganie indeksacji w wyszukiwarce internetowej Google. Zgłoszone linki są przetwarzane w ciągu 72 godzin od zgłoszenia dla pakietów PRO (7 dni dla pakietów LITE). Wynik indeksacji zależy od typu zgłoszonych linków. W związku z powyższym Usługodawca nie może zagwarantować określonego stopnia indeksacji.
  • 3. Usługa Linki TrustRank służy do budowania linków profilowych na serwisach zewnętrznych. Wykonanie projektu następuje w ciągu 7 dni od ustalonej daty startu projektu. W przypadku niemożliwości dodania linków na wszystkie wybrane przez Użytkownika strony po zakończeniu projektu na jego konto w Serwisie zostają zwrócone punkty proporcjonalnie do ilości nieudanych dodań. Użytkownik może zwrócone punkty wykorzystać na utworzenie nowego projektu.
 • § 6 PŁATNOŚCI
  • 1. Ceny podane w Serwisie wyrażone są w kwotach netto (bez 23% VAT) oraz brutto (z 23% VAT).
  • 2. Wpłat można dokonać za pośrednictwem serwisów płatności online Paypal lub Dotpay.
  • 3. Użytkownik, który chce otrzymać fakturę VAT, powinien wypełnić dane do faktury w zakładce Twoje Dane.
  • 4. Użytkownik, działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. poz. 1528) oświadcza, iż akceptuje faktury VAT wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej w formacie PDF, bez podpisu Użytkownika (e-faktura).
  • 5. Faktury VAT są dostępne w Serwisie w zakładce "Twoje Faktury".
  • 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian cen. Zakupione Usługi przed wejściem w życie zmian cen, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 • § 7 PRAWO ODSTĄPIENIA KONSUMENTA OD UMOWY
  • 1. Użytkownik, będący konsumentem, może odstąpić od Umowy, bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, tj. od dnia, w którym dokonał on zapłaty.
  • 2. W przypadku odstąpienia Użytkownika od Umowy  Usługodawca dokona zwrotu ceny Usługi w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Użytkownika. Zwrot nastąpi na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy.
  • 3. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  • 4. Uprawnienie, o którym mowa w pkt 1, nie dotyczy zawarcia Umowy oświadczenie Usług drogą elektroniczną, a zatem sytuacji, kiedy świadczenie Usług rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy. Wynika to ze szczególnego charakteru Usług świadczonych przez Usługodawcę, tj. dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na materialnym nośniku oraz świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.
 • § 8 NIEDOZWOLONE KORZYSTANIE Z SERWISU
  • 1. Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu i Usług przez niego udostępnianych do działań sprzecznych z prawem lub warunkami Regulaminu.
  • 2. Zabronione jest promowanie za pośrednictwem Serwisu treści łamiących prawa autorskie majątkowe i osobiste.
  • 3. Niedozwolone jest kopiowanie treści zamieszczonych w Serwisie bez zgody Usługodawcy.
  • 4. Użytkownik zobowiązuje się nie działać na szkodę Serwisu przez działania, które mogą doprowadzić do awarii, przeciążenia lub ograniczenia innym Użytkownikom dostępu do serwisu.
 • § 9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  • 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika nieaktualnych, nieprawdziwych lub niepełnych danych oraz nieprzestrzeganie przez Użytkownika warunków Regulaminu. Zapis ten nie stosuje się do Użytkowników będących konsumentami.
  • 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki działań Użytkownika, w szczególności spadki pozycji strony Użytkownika spowodowane nieodpowiednim dobraniem szczegółów projektu dla strony Użytkownika. Postanowienie to nie dotyczy Użytkowników będących konsumentami.
  • 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści dodawane przez niego w ramach świadczonych dla niego Usług, w tym za treści dodawane za pośrednictwem Serwisu na innych stronach internetowych.
  • 4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi, jeśli spowodowane było zaniechaniem lub umyślnym działaniem ze strony Usługodawcy. W przypadku Użytkowników będących konsumentami Usługodawca ponosi również odpowiedzialność za nieumyślne działanie.
  • 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku:
   • - niedostosowania się Użytkownika do wymogów technicznych niezbędnych do realizacji Usługi;
   • - siły wyższej
   • - nieuprawnionego dostępu osób trzecich do danych Użytkownika — nie dotyczy Użytkowników będących konsumentami;
   • - niewłaściwego korzystania z udostępnionego przez Serwis Panelu Użytkownika, tj. niezgodnie z udostępnionymi instrukcjami i wskazówkami.
  • 6. Usługodawca nie gwarantuje aktualnych parametrów stron, gdzie umieszczane są linki Użytkownika. Parametry stron aktualizowane są nie rzadziej niż raz na 30 dni.
 • § 10 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  • 1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać pisemnie listem poleconym na adres Piekielnik 406B, 34-472 Piekielnik, lub drogą elektroniczną na adres e-mail contact@black-star.link.
  • 2. W treści reklamacji należy podać minimum imię, nazwisko oraz sposób skontaktowania się z Użytkownikiem (listowny, telefoniczny, elektroniczny lub inny), a także opisać, na czym polega wada reklamowanej usługi. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.
  • 3. W przypadku niepodania wszystkich danych zgodnie z ust. 2 Usługodawca wezwie Użytkownika do uzupełnienia zgłoszenia.
  • 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie po jej otrzymaniu, jednak nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji. W sytuacji wskazanej w ust. 3 bieg terminu liczy się od chwili prawidłowego uzupełnienia braków przez Użytkownika.
  • 5. W przypadku uwzględnienia reklamacji Usługodawca dokona usunięcia wady lub w inny sposób zaspokoi roszczenia Użytkownika.
 • § 11 DANE OSOBOWE
  • 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi może dotyczyć imienia, nazwiska oraz adresu e-mail, które są podawane przez Użytkowników w trakcie korzystania z usług.
  • 2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych Użytkowników zostały określone w Polityce prywatności, zamieszczonej w Serwisie.
 • § 12 POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
  • 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  • 2. Użytkownik będący konsumentem posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   • a. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 nr 4 poz. 25, z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214);
   • b. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między usługobiorcą a Kancelarią. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
   • c. uzyskanie bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 • § 13 USŁUGA NEWSLETTER
  • 1. Użytkownik, rejestrując konto w Serwisie, może wyrazić zgodę na zapisanie do systemu newslettera. W ramach tej usługi za pośrednictwem poczty elektronicznej Użytkownik otrzymuje informacje dotyczące serwisu, jego aktualizacji, ofert promocyjnych.
  • 2. Użytkownik może zrezygnować z newslettera przez powiadomienie Usługodawcy. W tym celu należy wysłać zgłoszenie usunięcia z adresu email Użytkownika na adres mailowy contact@black-star.link
  • 3. Wiadomości email będą wysyłane nie częściej niż raz na 7 dni.
 • § 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • 1. Prawem właściwym dla umowy o świadczenie usług w ramach serwisu na podstawie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
  • 2. Postanowienia Regulaminu, które są sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa albo które zostały wpisane do Rejestru Klauzul Niedozwolonych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nie wiążą Użytkownika będącego konsumentem.
  • 3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawy o prawach konsumenta, Prawa telekomunikacyjnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  • 4. Niniejszy Regulamin może zostać utrwalony prze Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Serwisu.
  • 5. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie po powiadomieniu Użytkownika drogą elektroniczną o zmianach lub zamieszczeniu odpowiedniego komunikatu w Serwisie. Jeśli Użytkownik po powiadomieniu we wskazany sposób o zmianie Regulaminu przystępuje do korzystania z Usług, akceptuje wprowadzoną zmianę.
  • 6. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. Postanowienie to nie dotyczy Użytkowników będących konsumentami, w przypadku których właściwość sądu ustala się według zasad ogólnych.
  • 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 października 2016 r.
Ta strona używa Cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Stosujemy je, aby ułatwić Tobie korzystanie z naszego serwisu. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące Cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. [OK]